தீவன மேலாண்மை

பிற கால்நடைகளைப் போல், ஆடுகளும் நல்ல தீவனமும் பராமரிப்பும் இருந்தால் அதிக பால் உற்பத்தி கொடுக்கும். ஆனால் கிராமங்களில் மேய்ச்சலுடன் நிறுத்தி விடுகின்றனர். சரியான அளவு அடர் தீவனங்களும், பயறு வகைகள் அளித்தால் ஆடுகளிடமிருந்து நல்ல இறைச்சியும், பாலும் கிடைக்கும். தீவன ஊட்டம் ஆடுகள் தனிப்பட்ட தீவன ஊட்டத்தையே விரும்புபவை. ஆடுகளுக்குக் கொடுக்கும் தீவனங்கள் அடிக்கடி Read more…

Goat Farming

Goat Farming in Tamil Nadu For Beginners Goat Farming in Tamil Nadu. Introduction To Goat Farming in Tamil Nadu: Goat farming in a few of the very best commercial businesses in the livestock industry and is gaining popularity each year Read more…

Goat farm

Goat farm – experience of a successful farmer kk sasiram presents India has a very large and diverse genetic resource of goats. Goat plays a significant role in economic upliftment of rural poor of our country. Consumption of goat meat (chevon) is Read more…

Call Now Button